Languages

Lị́cọ́

Ãma aꞌị́ mi wébúsáyĩtĩ ãmadrị́ Ãrị̃ngãtị drị́ ꞌdĩgá rá. Ị́jọ́ ãmbọ́gọ́ wébúsáyĩtĩ ꞌdĩgárĩ míní drị̃lẹ́ba fẽjo bụ́kụ̃ sĩlé Ãrị̃ngã tịsĩ ꞌbo rĩkí lãjó ãzíla ãkó ãzí míní ícólé isụ́lé tị ãmadrị̂ sĩ rá rĩkí abe.

Ãma dósĩ ãyĩkõsĩ mínĩ ándrálé ꞌdĩkí ꞌbãjó, misĩ kí lã.

  • Núkũtã Ãrị̃ngã tị drị̂ kí
  • Bụ́kụ̃ ꞌbá ãzãkolépi Ãrị̃ngã tị sĩjó ãzíla lãjó rĩ
  • Bụ́kụ̃ lãtáŋá ímbájó rĩ
  • Bụ́kụ̃ ABC áꞌdígó drị̂
  • Báyíbũlũ ị́jọ́ úꞌdírĩ drị̂

Ãko ãzíndúndú míní icólé isụ́lé tị ãmadrị̂ sĩ rĩkí trũ.