Languages

Ãꞌdi sĩ ị́jọ́ ꞌdĩ nĩyãrĩ ịsụ́jọ́

Ụ́kõ ꞌdĩ ꞌbã ꞌdị́pị tãlã mbalépi rĩ HERE IS LIFE.

Ị́jọ́ ũnị̃jó ãmadrị̃gá, ísĩ wárãgá

Údrĩ ꞌdị́pịla sĩlépila rĩ iꞌdará múké, iꞌdalé kurĩkí úkpó Ídri ĩꞌdi Dõgá ꞌdõ drị́ (Here Is Life)HERE IS LIFE

Additional credit goes to SIL Uganda, Wycliffe, OneBook, NCDC, Bible society of Uganda, Joel Angualiga(J Hope Band) for helping us to produce all the materials on our webpage.